Vitaal

Kenmerk van vitale infrastructuren en -processen is dat uitval of verstoring een hoge impact heeft, niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook voor ketenpartners en voor de samenleving. 
Het Adviescentrum BVI hanteert gevalideerde methodieken om inzicht te krijgen in de meest relevante risico's. Met dit inzicht adviseren wij over maatregelen die de risico's beheersbaar maken.

Nederland heeft een Strategie Nationale Veiligheid waarin de 'Bescherming Vitale Infrastructuur' een belangrijke plaats inneemt. Hierin zijn infrastructuren geïdentificeerd die bij uitval of verstoring tot grote maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. 80% van deze vitale infrastructuur wordt beheerd door private partijen. Dit noodzaakt tot publiek- private samenwerking bij de bescherming van vitale infrastructuur. Daarnaast kan er sprake zijn van grensoverschrijdende infrastructuren. In internationaal verband zijn verschillende programma's en aanpakken vastgesteld voor de bescherming daarvan.
 
Het Adviescentrum BVI heeft kennis en ervaring opgebouwd van de volgende vitale sectoren:

Sector

Product of dienst

Energie : 
Elektriciteit, Aardgas, Olie
Telecommunicatie en ICT
Vast, Mobiel, Internet (ISP), Radiocommunicatie en -navigatie, Omroep
Drinkwater
Voedsel
Gezondheid
Ziekenhuizen en Spoedeisende zorg, Geneesmiddelen, Sera en vaccins, 
Nucleaire geneeskunde
Financieel
Betalingsdienst, Financiële instellingen 
Keren en beheren oppervlaktewater

Openbare Orde en Veiligheid

Rechtsorde
Rechtspleging, Handhaving en Detentie
Openbaar bestuur
Diplomatieke communicatie, Informatieverstrekking overheid, Krijgsmacht
Transport
Mainport Schiphol, Mainport Rotterdam, Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet
Spoorsysteem, Luchtvaart
Chemische en nucleaire industrie
Vervoer, opslag en verwerking van chemische en nucleaire stoffen
 
Deze indeling van sectoren wordt momenteel door de NCTV herzien.