Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio’s hebben tot taak om de burgers beter te beschermen tegen en hulp te coördineren bij criminaliteit, brand, ongelukken, emissies, terrorisme, rampen en crises. Deze bescherming noodzaakt tot een goede bescherming van de vitale infrastructuur binnen de regio, opdat burgers verzekerd blijven van essentiële voorzieningen. Want zonder elektriciteit, drinkwater, voedsel of geld ligt de samenleving plat. Het effect van één moedwillige verstoring kan zo groot zijn, dat structurele risicobeheersing noodzakelijk is, zelfs als de kans op een dergelijke verstoring laag is. Daarnaast dient de communicatie en coördinatie met en tussen hulpdiensten optimaal te worden georganiseerd. De bereikbaarheid en continuiteit van Regionale, Centrale en Gemeenschappelijke Meldkamers is daarbij essentieel.    
 
Het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur is opdrachtgevers binnen de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren behulpzaam bij het:
  • opstellen van een risicoprofiel;
  • uitvoeren van een integrale risicoanalyse; 
  • opstellen van een risicobeleidsplan - hoe om te gaan met risico’s;
  • opstellen van een plan van aanpak voor de bescherming van risico-objecten in de regio;
  • faciliteren van de publiek-private samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren;
  • ondersteunen van de totstandkoming van convenanten, gericht op (landelijk) uniforme samenwerkingsafspraken;
  • opstellen van een personeelsinformatieplan, omtrent de risico’s die inzet van het personeel kan hebben voor de gezondheid en de getroffen (of nog te treffen) voorzorgsmaatregelen;
  • uitvoeren van een audit, in hoeverre wet- en regelgeving wordt nageleefd;
  • opbouwen van expertise op specifieke terreinen, zoals het verkennen van gevaarlijke stoffen of het verrichten van ontsmetting, in de vorm van kadertraining, workshops, expertmeetings, scenario-ontwikkeling of tabletop exercises.
Graag denken wij met u mee! Bel even voor een afspraak: 064 010 5355